FUNDUSZE EUROPEJSKIE

GREEN MAP GRANT HORYZONT 2020 NR 872152

GREEN-MAP GRANT HORYZONT 2020 NR 872152

„Novel green polymeric materials for medical packaging and disposables to improve hospital sustainability”

„Nowe zielone materiały polimerowe dla opakowań i wyrobów medycznych jednorazowego użytku w celu poprawy zrównoważonego rozwoju szpitali”

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange H2020-MSCA-RISE-2020 (HORYZON EUROPE 2020)

Celem badawczym projektu GREEN-MAP jest umożliwienie gospodarki o obiegu zamkniętym w branży wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Opracujemy nowatorskie biodegradowalne polimery na bazie biologicznej, które można zastosować w opakowaniach wyrobów medycznych, a także w jednorazowych urządzeniach/komponentach medycznych. Łącząc odnawialne monomery pochodzenia biologicznego z biodegradowalnością poprzez kompostowanie przemysłowe i/lub fermentację beztlenową i biokonwersję, umożliwimy zrównoważoną ścieżkę dla rynku wyrobów medycznych jednorazowego użytku – który ma się podwoić do 2023 r. – co ostatecznie doprowadzi do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Strony projektu:
https://cordis.europa.eu/project/id/872152
http://greenmap.zut.edu.pl/index.php?id=12378&

Kwota dofinansowania z UE: € 1 168 400,00

Projekt nr POIR.02.01.00-00-0035/16-00

„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez KB Folie Polska Sp. z o. o.” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu było prowadzenie prac badawczych związanych z opracowaniem nowatorskich materiałów opakowaniowych.

Kwota dofinansowania z UE: 9 091 500 zł

Projekt-nr-POIR.02.01.00-00-014219

Projekt nr POIR.02.01.00-00-0142/19

„Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego przez KB Folie Polska Sp. z o. o.” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Celem projektu była rozbudowa nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego, które w perspektywie przyszłych lat pozwoli na zaprojektowanie, stworzenie i produkcję innowacyjnych rozwiązań do wykorzystania w przemyśle opakowaniowym.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 581 750,00 zł


Projekt nr POIR.04.01.04-00-0023/17

„Opakowania sensoryczne oparte na biopolimerach” (BioPac) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Poddziałanie 4.1.4 – Projekty Aplikacyjne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu była poprawa innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez opracowanie i późniejsze wdrożenie do produkcji innowacyjnych na skalę światową biodegradowalnych opakowań sensorycznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 276 239,87 zł

Projekt nr POIR.03.02.02-00-2000/20

„Wdrożenie wytwarzania innowacyjnych opakowań przy wykorzystaniu technologii rotograwiurowej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne.

Celem Projektu jest wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego opracowanego przez zespół badawczy KB Folie Polska Sp. z o.o., który umożliwi produkcję nowych opakowań wpisujących się w koncepcję gospodarki w obiegu zamkniętym oraz Strategię Plastikową.

Kwota dofinansowania z UE: 5 265 000,00 PLN

Projekt nr RPMA.01.02.00-14-7989/17-00

„Opracowanie technologii przetwarzania wielomateriałowych odpadów poprodukcyjnych uciążliwych dla środowiska w kierunku otrzymania materiału o zdefiniowanych właściwościach do wykorzystania w przemyśle” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było opracowanie technologii umożliwiającej wykorzystanie wysokowartościowego odpadu powstałego przy produkcji opakowań z tworzyw sztucznych w przemyśle.

Kwota dofinansowania z UE: 87 400,00 zł

Projekt nr POIR.02.03.02-14-0060/17

„Realizacja usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu materiału opakowaniowego przeznaczonego do pakowania świeżo krojonych owoców i/lub warzyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu była weryfikacja możliwości otrzymania materiału kompozytowego przeznaczonego do pakowania świeżych, krojonych produktów roślinnych w formie opakowania typu torebka zamykana technologią zgrzewu termicznego.

Kwota dofinansowania z UE: 339 320,00 zł

Projekt nr POIR.02.03.02-14-0207/20

„Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie powłok nakładanych na polipropylen PP zapewniających jednocześnie wysokie właściwości barierowe dla tlenu i olejów jadalnych, w tym olejków eterycznych tzw. 2 w 1 do zastosowania w technologii fleksografii i/lub rotograwiury” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy.

Celem projektu jest opracowanie powłok nakładanych na polipropylen PP zapewniających jednocześnie wysokie właściwości barierowe dla tlenu i olejów jadalnych, w tym olejków eterycznych tzw. 2 w 1 do zastosowania w technologii fleksografii i/lub rotograwiury. Efektem realizacji prac B+R będzie innowacja produktowa (poprawa właściwości barierowych folii PP do zakładanego poziomu).

Kwota dofinansowania z UE: 315 283,39 PLN.

 

Skip to content