Wymiar ekologiczny

Firma KB FOLIE POLSKA Sp. z o.o. prowadzi działalność produkcyjną w zakresie wykonywania nadruku na opakowaniach miękkich z tworzyw sztucznych. W firmie wdrożono system zarządzania środowiskiem zgodnym z międzynarodowym standardem ISO 14001

Od lat działalność firmy prowadzona jest w sposób uwzględniający ochronę środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów technologicznych oraz minimalizacji negatywnego wpływu wytwarzanych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych.

Prowadzona przez Spółkę działalność w zakresie druku opakowań miękkich generuje zarówno emisję zanieczyszczeń do powietrza jak też odpady poprodukcyjne, jednakże zastosowane odpowiednich maszyn drukarskich, materiałów poligraficznych i infrastruktury technicznej, jak też umiejętne zaplanowanie procesu produkcyjnego „od zlecenia do wykonania produktu finalnego” pozwoliło na ograniczenie do niezbędnego minimum negatywnego wpływu procesu technologicznego produkcji opakowań na środowisko naturalne.

Do produkcji opakowań wykorzystywane są m.in. maszyny serii SOMA Midi, wykorzystujące w praktyce najnowsze rozwiązania technologiczne w produkcji opakowań, co pozwala ograniczyć zarówno powstawanie odpadów poprodukcyjnych jak też emisję zanieczyszczeń (głównie lotnych związków organicznych, tzw. „LZO”) do powietrza. Dodatkowo ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza służy wykorzystanie infrastruktury technicznej, np. instalacji wentylacyjnej maszyn i hali produkcyjnej wyposażonej w urządzenia ograniczające emisję LZO do środowiska.

Odrębnym zagadnieniem jest proces gospodarki odpadami na terenie zakładu, w tym odpadami poprodukcyjnymi. Od lat funkcjonuje skuteczny system segregacji odpadów poprodukcyjnych surowców wtórnych (głównie tworzyw sztucznych), które przekazywane są do dalszego zagospodarowania firmom zewnętrznym, zajmującym się recyklingiem odpadów. Z kolei odpady niebezpieczne, np. zanieczyszczony rozpuszczalnik, przekazywane są do regeneracji i powtórnie wykorzystywane w procesie produkcyjnym, przykładowo do mycia maszyn. Powyższe działania służą ograniczeniu powstawania odpadów w środowisku, poprzez dążenie do ich ponownego wykorzystania.

Temat ochrony środowiska w Spółce KB FOLIE POLSKA funkcjonuje od lat przede wszystkim na płaszczyźnie działań praktycznych. Spółka posiada wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne z zakresu przepisów ochrony środowiska (pozwolenie na emisje zanieczyszczeń do powietrza, pozwolenie na wytwarzanie odpadów), jednakże to działania praktyczne stanowią o sile i potencjale firmy w kwestii wdrożenia zagadnienia ochrony środowiska w codziennej działalności. Służą temu zarówno systematyczne szkolenia pracowników, jak również umiejętne planowanie procesu produkcyjnego, który oprócz aspektów związanych z jakością produktu i zyskiem z jego sprzedaży uwzględnia także wpływ procesu technologicznego na środowisko naturalne.

O spełnianiu wymagań ochrony środowiska zarówno w aspektach formalnych jak i praktycznych świadczą pozytywne wyniki audytów (w tym audyty profesjonalnych jednostek zewnętrznych działających na zlecenie klientów Spółki) jak też kontroli organów administracji państwowej (np. Inspekcji Ochrony Środowiska). Zarówno audytorzy jak i kontrolerzy podkreślają jako pozytywne zjawisko uwzględniania zagadnień ochrony środowiska w działalności firmy na równi z zagadnieniami związanymi z jakością produktu finalnego i zyskiem finansowym z jego sprzedaży.

Podsumowując – prowadzony przez Spółkę KB FOLIE POLSKA wieloletni proces wdrażania zagadnień ochrony środowiska naturalnego w działalność produkcyjno – usługową Spółki oraz systematyczne doskonalenie procesu zarządzania środowiskowego, zgodnego z normą ISO 14001, sprawiło że ochrona środowiska stała się integralną częścią codziennej działalności firmy, zarówno na poziomie kierownictwa, jak też pracowników niższego szczebla. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w dobie coraz bardziej zaostrzających się przepisów ochrony środowiska (co wynika m.in. z transpozycji na grunt krajowy dyrektyw unijnych) Spółka KB FOLIE POLSKA może z optymizmem patrzyć w przyszłość i podejmować nowe wyzwania biznesowe jako firma z dużą świadomością w dziedzinie ochrony środowiska.