Dotacje UE

                    

KB Folie Polska Sp. z o.o.

informuje, że realizuje projekt nr RPMA.01.02.00-14-7979/17 pt. „Opracowanie technologii przetwarzania wielomateriałowych odpadów poprodukcyjnych uciążliwych dla środowiska w kierunku otrzymania materiału o zdefiniowanych właściwościach do wykorzystania w przemyśle”

współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) , Osi priorytetowej I: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu wynosi 141 450,00 PLN, w tym udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 87 400,00 PLN.

 

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii umożliwiającej wykorzystanie wysokowartościowego odpadu powstałego przy produkcji opakowań z tworzyw sztucznych w przemyśle. Projekt zakłada realizację celów pośrednich:

a) nawiązywanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy biznesem (Wnioskodawca) a nauką (jednostka naukowa);

b) ograniczenie procesu spalania odpadów poprodukcyjnych, co wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i jest zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Uwzględniając złożoność materiałową odpadu poprzez procesy modyfikacji recyklatu zostanie opracowany kompozyt materiałowy o stabilnych i zdefiniowanych właściwościach.

 

www.mapadotacji.gov.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                     

 

KB Folie Polska Sp. z o.o.

informuje, że realizuje projekt nr POIR.02.03.02-14-0060/17 pt. „Realizacja usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu materiału opakowaniowego przeznaczonego do

pakowania świeżo krojonych owoców i/lub warzyw”

współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP.

Celem projektu jest weryfikacja możliwości otrzymania materiału kompozytowego (modyfikowana folia i/lub papier) przeznaczonego do pakowania świeżych krojonych produktów roślinnych tzw.„oddychających“ w formie opakowania typu torebka zamykana technologią zgrzewu termicznego.

Efektem realizacji projektu będzie materiał kompozytowy wykonany z folii i/lub papieru, charakteryzujący się przenikalnością tlenu na poziomie umożliwiającym odpowiednią wymianę gazową pomiędzy otoczeniem, a pakowanym produktem w celu przedłużenia trwałości pakowanego produktu.

Całkowita wartość projektu wynosi 491 016,00PLN, w tym udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 339 320,00 PLN.

www.mapadotacji.gov.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

logo

 

Miło nam poinformować, że przedsiębiorstwo KB Folie Polska Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie Ministerstwa Rozwoju na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0035/16

 

Tytuł projektu: "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez KB Folie Polska Sp. z o. o."

Głównym zadaniem Centrum będzie prowadzenie prac badawczych związanych z opracowaniem nowatorskich technologii produkcji i zastosowania materiałów opakowaniowych wykorzystywanych do produkcji opakowań zarówno w sektorze spożywczym, jak i innych gałęziach gospodarki, badań nad stworzeniem nowych struktur opakowań lub ulepszenia materiałów obecnie istniejących, a także badań właściwości fizyko-chemicznych opakowań.

Oczekiwania Klientów zostaną zaspokojone dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji, w następstwie której powstaną innowacyjne produkty charakteryzujące się dotychczas niespotykanymi na rynku parametrami/właściwościami użytkowymi.

Całkowita wartość projektu wynosi 25 043 770,00 zł, w tym udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 9 091 500,00 zł.

 

Centrum B+R

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KB FOLIE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

informuje, że realizacja projektu nr WND-POIG.08.02.00-14-010/13
pt. „Zakup i wdrożenie systemów B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami”
jest współfinansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
Więcej informacji na temat projektu udziela Pan Sebastian Orłowski pod nr tel. 22 679 99 27

Przydatne strony:
www.poig.gov.pl
www.europa.eu
www.mrr.gov.pl