Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej

W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP firma KB Folie Polska Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczo – rozwojowej polegającej na opracowaniu materiału opakowaniowego charakteryzującego się przenikalnością tlenu na poziomie zapewniającym wymianę gazową pomiędzy otoczeniem, a pakowanym produktem, co umożliwi pakowanie i przechowywanie  świeżo krojonych owoców lub warzyw bez konieczności stosowania atmosfery modyfikowanej.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zachowaniem zasad określonych w art. 6c ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w tym zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji i równego traktowania Oferentów.


Pełna treść zapytania wraz z wzorem formularza ofertowego dostępna jest w załączniku.


Termin składania ofert: 18.11.2016 do godziny 12:00.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

Powrót do listy